Proje

Zeitgeist Köyü

Malzemede İnovasyon

Toprak yüzyıllar boyu geleneksel yöntemlerle kullanılmış, fakat modernizm ile birlikte unutulmaya yüz tutmuş bir yapı/ürün malzemesidir. Bugünün teknoloji ve bilgi birikimiyle toprak; ekolojik, doğal bir malzeme olarak görülüp modüler olarak kullanılabilir. Elenmiş toprak, alçı, kireç, sudan oluşan ve lif ile güçlendirilen çamur kıvamındaki karışım, kalıba dökülüp sıkıştırılarak on beş dakika içinde mukavemet kazanmakta, kuruduğunda ise tamamen stabil olmaktadır.

Toprak yüzyıllar boyu geleneksel yöntemlerle kullanılmış, fakat modernizm ile birlikte unutulmaya yüz tutmuş bir yapı/ürün malzemesidir. Bugünün teknoloji ve bilgi birikimiyle toprak; ekolojik, doğal bir malzeme olarak görülüp modüler olarak kullanılabilir. Elenmiş toprak, alçı, kireç, sudan oluşan ve lif ile güçlendirilen çamur kıvamındaki karışım, kalıba dökülüp sıkıştırılarak on beş dakika içinde mukavemet kazanmakta, kuruduğunda ise tamamen stabil olmaktadır.

Zeitgeist Düşüncesinin Kütleye

Yansımaları, Eskizler…

Zeitgeist Düşüncesinin Kütleye

Yansımaları, Yaşam Alanı...

Cep telefonunuz yardımıyla yaşam alanını gezebilmek için kameranızı açıp kodu okutabilir ve linke yönlenebilirsiniz

Zeitgeist Düşüncesinin Kütleye

Yansımaları, Kolektif Alan...

Isıtma Soğutma

Elektrik

Network

Enerji Ölçümleme İklimlendirme

Sistemleri Yönetimi

Verimlilik Analizi

Uyumlu Bina Sensör ve Data Toplama

Yangın Yönetimi

Seçilen sistem ve ürünlerin birbirleri ile haberleşme, protokol ve bağlantı tipleri önemlidir.

Konut Otomasyon Sistemi

Aydınlatma

Varlık Sensörü

Nem, yangın ve su taşkın sensörü

İklimlendirme Kontrolü

Ev sineması Kapı, pencere ve intercom

Akıllı ev aletleri

Data Toplama

Actuator Kontrol

Yangın Paneli

Sensör

Kurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Çevresel

Yenilenebilir ve Alternatif

Yakıt Kaynakları

Sera Gazı Emisyonları

Enerji Verimliliği

İklim Riski

Su Yönetimi

Geri Dönüşüm Süreçleri

Afet Acil Hazırlığı

Sosyal

Sağlık ve Güvenlik

Çalışma Koşulları ve

Haklar

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

İnsan Hakları

Yerel Topluluklar

Üzerindeki Etki

Yönetişim

Etik Standartlar

Yönetim Kurulu Çeşitliliği

ve Yönetişim

Paydaş Katılımı

Hissedar Hakları

Amaçlarımız:

Zeitgeist İnovasyon Kampüsü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Çözümler Ağı (UN-SDSN), Sürdürülebilir

Kalkınma Amaçları (SDG) ile uyumludur.

Sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ile mücadelede kullanılan en etkili yöntemlerdendir. İklim krizinin derinleştiği bu dönemde bütün endüstrilerde olduğu gibi konaklama endüstrisinde de önemli değişimler yaşanmaktadır. Mevcut küresel sorunların farkında olarak Zeitgeist İnovasyon Kampüsü’nün tüm basamaklarında sürdürülebilirliği dikkate almaktayız. Paydaşlarımıza daha şeffaf bilgi verebilmek için Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri Belgesine (Yeşil Yıldız) ve LEED®–Neighborhood Development Sertifikasına başvurmayı planlamaktayız.

Çevre Yönetim Stratejisi:

ISO 14001:2015 Kalite Standardına göre entegre çevre yönetim stratejisi planlanmıştır. Zeitgeist İnovasyon Kampüsü sıfır atık ve sıfır enerji kapsamında tasarlanmaktadır. Projelendirme basamağından son kullanıcıya kadar olan tüm iş süreçlerindeki çevresel parametreler, LCA metodolojisine göre analiz edilmekte ve raporlanmaktadır.

İklime Duyarlı Tasarım

Bodrum İlçesinin iklim krizi riski ve çevresel performans verileri incelendiğinde bölgenin iklim krizinden ciddi derecede etkilendiği görülmektedir. Bu krizin ilerlemesiyle bölgede iklime dayalı afetlerde (sel-taşkın, kuraklık, yangın gibi) artış beklenmektedir. 1 Zeitgeist İnovasyon Kampüsü’ndeki tüm yapılar ve çevre iklim afet riskine göre tasarlanmakta olup köy için iklim afet planı hazırlanmaktadır.

Su Yönetimi

Milas-Bodrum alt havzası insani faaliyetler kaynaklı çevresel baskı altında olan bir alt havzadır. Havzanın su temin ettiği barajlarda tarımsal ve evsel kaynaklı kirlilik nedeniyle su kalitesi düşüktür.2 Bölgede altyapı sistemi yetersizliği nedeniyle su temini ve arıtımında zorluklar yaşanmaktadır. Topoğrafya nedeniyle isale hatlarındaki su kaçakları çok fazladır.2 İçme suyu kalitesinin düşük olması atık su arıtma yöntemlerinin yetersiz olması nedeniyle Zeitgeist İnovasyon Kampüsü’ne özel su-atıksu projeleri tasarlanmaktadır. Proje alanında bulunan tarihi kümbet hala çalışır durumdadır. Kültürel miras olan kümbetin su yönetim stratejisine uygunluğu araştırılmakta ve projeye dahil edilmesi planlanmaktadır.

Suya Duyarlı Kentsel Tasarım

Zeitgeist İnovasyon Kampüsü’nde atıksu geri kazanımı yapılması planlanmaktadır. Bu nedenle atıksu toplama kanalları yeşil su (yağmursuyu) ve siyah – gri suyu (tuvalet ve evin diğer kullanım suları) ayrı toplanacak şekilde tasarlanmaktadır. Atıksu hacminin belirli seviyede tutulması için gri su ve siyah suyu birlikte toplanması, biyolojik arıtma sistemleriyle arıtılması planlanmaktadır.

Atıksu geri kazanımı için yapılacak sağlık, çevresel ve ekonomik risk analizleri doğrultusunda arıtılmış atıksuyun kullanılması düşünülen alanlar:

Projede, “Doğa Temelli Sürdürülebilir Şehir Tasarım”ı dikkate alınarak Yeşil Altyapı Sistemlerinin mimari, tarım ve peyzajla entegre şekilde hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Zeitgeist İnovasyon Kampüsü Atık Yönetimi

Bodrum’da katı atık yönetiminde sorunlar vardır. Atıkların büyük bir kısmı vahşi depolama ile bertaraf edilmektedir. Bu nedenle Zeitgeist İnovasyon Kampüsünden olabildiğince hiç atık çıkmaması için çalışmalar yapmaktayız.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarımızda kaynak verimliliğini sağlayabilmek için atık yönetim hiyerarşisini dikkate alarak çalışmaktayız.

Atık Oluşumunu Önleme ve Azaltma: Zeitgeist İnovasyon Kampüsü’nün ana amaçlarından biri sürdürülebilir yaşam alanları ve topluluklar inşaa etmektir. Bu kapsamda köyde yaşayanların tüketimi azaltma ve permakültür konularında bilgilendirilmesi planlanmaktadır.

Kaynağında Ayırma: Kullanım alanlarında tüm atıklar için toplama kutuları ve işaretlerin bulunması, kullanıcıların bu konuda bilgilendirilmesi planlanmaktadır.

Atık Türüne Göre Sınıflandırılma: Zeitgeist İnovasyon Kampüsü’nde kaynağında ayrı toplanan tüm atıkların toplandığı bir atık istasyonun olması planlanmaktadır. Burada atıkların madde grubuna (cam, plastik vb) ve fiziki özelliklerine (kompostlaşabilir, yanabilir vb.) göre etiketlenerek gerekli yerlere sevk edilmesi planlanmaktadır.

Tekrar Kullanım, Kaynak Dönüşümü/ Geri Kazanımı: Zeitgeist İnovasyon Kampüsü için planlanan atık istasyonunda köyde yeniden kullanıma sokulabilecek, ileri dönüşüm, geri dönüşüm ve geri kazanım için kullanılabilecek atıklar ayrılacaktır. Kalan atıklar tasnif edilmiş şekilde ilgili belediyeye teslim edilecektir.

Atık toplama tesisinin yanında Zeitgeist İnovasyon Kampüsü’nde biyometanizasyon alanı ve atık işleme atölyesi konumlandırılacaktır. Atık işleme atölyesi; iyi tarım örnekleri, permakültür ve sürdürülebilir hayvancılık hakkında çalışmaların yapıldığı bir alan olarak da kullanılacaktır.

Zeitgeist İnovasyon Kampüsü’nden çıkan organik atıkların öncelikle tarımsal üretimde kompost olarak kullanılması planlanmaktadır. Atıkların hacimlerine ve biyometanizasyon kapasitelerine göre enerji üretimi amaçlı biyogaz ve/veya biyokömür olarak değerlendirilmesi yapılacaktır.

Zeitgeist İnovasyon Kampüsü Atık Yönetimi

Proje kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarıyla entegre akıllı tarım ve sürdürülebilir hayvancılık faaliyetleri planlanmaktadır. Buradaki çalışmalar su-enerji-gıda bağı dikkate alınarak yapılmaktadır.

Kırsal Kakınma, Arıcılık Faliyetleri

Dünyada üretilen çam balının neredeyse tamamı Türkiye’de üretilmektedir. Türkiye’de üretilen balın %90’ı Muğla ili ve civarında üretilmektedir. Orman Genel Müdürlüğü 2018 – 2023 Bal Ormanı Eylem Planı’na göre ülkemizdeki ormanların %50’si bozuk yapıdadır ve restore edilmesi gerekmektedir. Bu bozuk orman alanları nedeniyle kuraklık, erozyon ve biyoçeşitlilik kaybı yaşanmaktadır. Bu alanların biyo-restorasyonla bal ormanlarına dönüştürülmesi önerilmektedir. Bu sayede ormanlardaki bitki çeşitliliği artırarak biyoçeşitlilik kaybı engellenmiş olur.6 Doğal su rezervleri tutunduğu için doğal kaynaklar korunur, erozyon ve çölleşme önlenmiş olur.

Türkiye’de bal üretiminin üçte biri çam ağaçlarından elde edilmektedir. Ülkedeki çeşitli iklim ve bitki örtüsü koşulları nedeniyle, Anadolu arısı önemli morfolojik ve fizyolojik farklılıklara sahiptir.

Muğla ekotipi en yaygın ekotiptir. Bu ekotip, kendini farklı koşullara en iyi adapte eden ırktır. Yavruların hızlı gelişimi ve çam ağaçlarından yüksek verimde bal üretimi sayesinde diğer ırklardan ayrılır. Mevcut durum incelendiğinde çam balı üretiminde kullanılan kovanların üretim veriminin düşük olduğu ve bölgede katma değeri yüksek ürünlerin üretilmediği görülmektedir.5 Son zamanlarda yaşanan orman yangınları nedeniyle çam balı üretiminin yapılabileceği alanlar sınırlanmıştır. Zeitgeist İnovasyon Kampüsü’nün bulunduğu bölge çam balı üretiminin yapılabileceği sayılı alanlardan biridir. 

Konuyla ilgili detaylı okumaları kaynakçada bulabilirsiniz.

Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de arıcılıkta “Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı” kırsal kalkınma için önemli hibe programlarından biridir. 5 Bu kapsamda arıcılık faaliyetlerine yönelik çalışmalar planlanmaktadır.

Kaynaklar: 

 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’da İklim Değişimi Azaltım Projesi Sonuç Raporu,2019 

(TR2013/0327.05.01-02/003) 

GEKA,”Muğla Su Ayakizi ve Temiz Su Eylem Planı”, 2015 Bodrum Su Paneli, Bodrum Ticaret Odası Salonu, BODTUM, 20 Kasım 2019

‘https://www.populertarim.com/6-adimda-hidroponik-topraksiz-tarim-nedir’

5. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, “Detailed Report Of Selected Non-Wood Forest Product Pine Honey”, Cleared by FAO, 17 September 2020

 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Bal Ormanı Eylem Planı 2018-2023

Ek Kaynaklar:

 

 1. YouTube animation – Suya Duyarlı Kentsel Tasarım: https://www.youtube.com/watch?v=wfOqMj-hXVc&feature=youtu.be 

2. Ukaid; Fund, Urban Climate Change Resilience Trust; Foundation, The Rockefeller; gef. 2019. Nature – Based Solutions for Cities in Viet Nam: Water Sensitive Urban 

Design. © Asian Development Bank. http://hdl.handle.net/11540/11631. License: CC BY 3.0 IGO. 

3.https://portal.research.lu.se/portal/en/publications/taking-action-for-urban-nature-innovation-pathways-directory(d5f2b6fc-dae6-4ce9-bef8-b34a79b41aeb).html 

4.https://designandplanning.wordpress.com/category/typology/water-sensitive-urban-design/ 

5.http://landezine.com/index.php/2015/05/copenhagen-strategic-flood-masterplan-by-atelier-dreiseitl/ 

6. T. R. Oke, Climate-Sensitive Design, University of British Columbia, Vancouver, G. Mills, University College Dublin, A. Christen, J. A. Voogt, University of Western Ontario, Publisher: Cambridge University Press, pp 408-452, 2017 

7. YouTube animation – Su-Enerji-Gıda Bağı: ttps://www.youtube.com/watch?v=CKW_ux2Xo_w